[Aristides de Sousa Mendes] Aristides de Sousa Mendes-Portugal, Yad Vashem