SURVIVOR TESTIMONY: Shalom Shorenson (3:23), Yad Vashem/YouTube