SURVIVOR TESTIMONY: Yaacov Handali (2:50), Yad Vashem/YouTube